За нас

За нас

История/мисия/цел на учебното заведение. 

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” e с богата история.

Тя е единствената професионална гимназия в Димитровград. Приемник на ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГ „Капитан Петко Войвода“, които се обединяват със Заповед на МОН РД-14-53 от 27.06.2014г.

Училището е разположено в пет сгради и разполага с много добра материално-техническа база:

  • Два учебни корпуса – нова и стара сграда:

Нова част  - в нея са разположени кабинети по общообразователна и професионална подготовка, компютърни кабинети, козметично студио, стая за видеонаблюдение, учителска стая, дирекция, медицински кабинет, хранилища и офиси;

Стара част –  тук се помещават всички лаборатории по учебна практика и компютърните кабинети, които са неизменна част от обучението в гимназията. Тук са още и актова зала, библиотека, канцеларии, стаи за архив, както и STEM кабинет.

  • Общежитие и закусвалня;
  • Физкултурен салон;
  • Производствен корпус – с работилници по шлосерство и стругарство, както и новооткритата мултифункционална лаборатория

В настоящия момент в училището се осъществява обучение по професии/ специалности от следните направления:

  • Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника;
  • Електротехника и енергетика;
  • Химични продукти и технологии;
  • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг;
  • Машиностроене, металообработване и металургия

 

За учебната 2018/ 2019 година за първи път и единствено в Хасковска област, в ПГ “Проф. д-р Асен Златаров“ е обявен и реализиран прием на ученици в дуална система на обучение, като към настоящия момент в гимназията се обучават ученици в 11 паралелки в тази форма на обучение.

ПГ “Проф. д-р Асен Златаров“ е единствена в гр. Димитровград, която поддържа дългогодишни взаимоотношения с фирмите от региона и дава възможност на учениците да осъществяват практиката си в реална работна среда.

През учебната 2021/2022 година ПГ „Проф. д-р Ас. Златаров“ си спечели място сред иновативните училища в България. Въведохме в учебната практика на специалностите "Телекомуникационни системи" и "Промишлена електроника" модул “Робототехника”.

В гимназията работят 33 педагогически специалисти, от които 12 учители  по професионална подготовка /теория и практика/.