Проекти

11клас – специалност ,,Електрообзавеждане на производството” и ,,Електрически машини и апарати”

11клас – специалност ,,Електрообзавеждане на производството” и ,,Електрически машини и апарати”

През учебната 2022/ 2023 година ПГ,, Проф. д-р Асен Златаров” , град Димитровград, за втора година се включи в проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). В проекта участват ученици от : 11клас – специалност ,,Електрообзавеждане на производството” и ,,Електрически машини и апарати” Учениците се адаптират бързо на работното място и след полезните съвети от страна на наставника изпълняват с желание поставените им задачи. Основната цел е учениците да имат възможност за достъп до обучение в реална работна среда и да приложат на практика придобитите знания и умения, както и повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Партньори на ПГ,, Проф. д-р Асен Златаров” е фирма ,,Мит-90”ЕООД Наблюдаващ учител е инж. Анелия Демирева

Научи повече