Предоставени услуги

Предоставени услуги

Услуги предоставени от Професионална гимназия „Професор д-р Асен Златаров”  Димитровград

1. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

2. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година).

3. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

4. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

6.Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

7.  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

8. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

9. Издаване на диплома за средно образование

10. Преместване и приемане  на ученици в държавните и в общинските училища

11. Училищна комисия за приема на ученици в VIIIклас за учебната 2019/2020година.