БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

План-програма за действие 2021 година за БДП на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ обхваща първата година от действието на Плана за действие 2021 г. за БДП на МОН, на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021- 2030 г. и на Плана за действие 2021- 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В Годишната план-програма целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от регионалната и националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Плана за действие 2021 г. за БДП на МОН, в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021- 2030 г. и в Плана за действие 2021- 2023 г. към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата

 Заглавие на примерна статия към БДП

Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията. Кратко примерно описание към статията.

Научи повече