Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Бенефициент: Министерство на образованието и науката, Договор № BG05M2OP001-2.011-0001, Стойност: 127 759 359,94 лв., Период на изпълнение: от 28.02.2019 г. до 28.08.2021 г.

Подкрепа за успех 2020/2021

Група

Клас

Ръководител

Брой ученици

 

Дейност 3

Български език и литература

X б клас, 1 група

Антония Ванчева

5

 

Български език и литература

X б клас, 2 група

Антония Ванчева

5

 

Математика

X б клас

Светла Славова

5

 

Английски език

X б

Стела Христова

5

 

История и цивилизации

IX а клас

Иванка Попова

5

 

География и икономика

VIII г клас

Жанета Тонева

8

 

Материалознание

VIII а клас, 1 група

Анелия Демирева

7

 

Материалознание

VIII а клас, 2 група

Анелия Демирева

7

 

Микробиология

X б клас

Станислава Мазгалова

5

 

Дейност 4

Български език и литература

XI а клас

Татяна Иванова

4

 

Български език и литература

XI б клас

Деляна Йорданова

4

 

Български език и литература

XII а и б клас

Антония Ванчева

5