Класни ръководители

Име, презиме, фамилия Клас
   
Иванка Попова
   
инж. Станислава Мазгалова
   
инж. Нели Иванова Инджова
   
инж. Хинора Николова Долапчиева
   
Антония Недялкова Попова
   
Росица Василева Иванова
   
Светла Тенева Славова 10а
   
Деляна Недева Йорданова 10б
   
инж. Анелия Атанасова Демирева-Иванова 11а
   
Лозка Райчева Стойнова 11б
   
Жанета Грозева Тонева 12а
   
Татяна Тенчева Иванова 12б
   
инж. техн. Татяна Димитрова Къшева-Тодорова 12в